V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) si plníme svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mgr. Karin Kaczorová, Tatranské Zruby 1, 06201 Vysoké Tatry, IČO: (ďalej “BývajTatry”)

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu:

info@byvajtatry.sk, korešpondenčná adresa: Tatranské Zruby 1, Vysoké Tatry 06201, tel: +421907825578

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Osobné údaje dotknutej osoby neprenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účel spracúvania osobných údajov:

Vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, spracovanie podkladov k uzavretiu zmluvy za naplnenia zákonných požiadaviek stanovenými právnymi predpismi Slovenskej republiky, potvrdenie objednávky služby a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, zasielanie ponúk a noviniek, ak o túto službu klient prejaví záujem.
Získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Spracúvame Vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje a údaje potrebné k uzavretiu zmluvy.

 • kontaktnými údajmi sú
  • telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom)
  • e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • fakturačným údajmi sú
  • meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankové účtu, podpis
 • údaje potrebné k uzavretiu zmluvy sú
  • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, číslo bankového účtu, štátna príslušnosť, číslo dokladov totožnosti

Poskytovanie osobných údajov:

Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s nami a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zákonných požiadaviek na ich uzatváranie.

Zverejnenie údajov:

Poskytnuté osobné údaje zverejňujeme výlučne pre naplnenie legislatívnych požiadaviek pre uztváranie zmlúv a plnenie požiadaviek daňových a účtovných predpisov.

Právny základ spracúvania:

Zmluva alebo Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Po dobu trvania posledného zmluvného vzťahu s nami a platnosti nárokov z neho.

Spôsob ochrany osobných údajov:

Zachovávame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, úpravou, prístupom, zverejnením alebo použitím. Tieto opatrenia môžu byť podľa potreby upravené využitím nových dostupných technológií.
Zaväzujeme sa, že budeme s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a po po splnení účelu spracúvania zabezpečíme bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonanie konkrétneho práva je u spoločných prevádzkovateľov technicky možné.